Slovenská verzia Jak zvládnout vše, co je potřeba k zahájení podnikání v importu. E-book zdarma.

| iFotoVideo | PhotoExtract | Fotopátračka | Zoner Press | FotoRoman | E-umění | WWG | dpreview | VHS na DVD |


Novinky z fotoklubů

Zde jsou vidět nové příspěvky vložené na stránky jednotlivých fotoklubů, které podporují RSS kanály. Pokud sem chcete přidat kanál vašeho webu, tak napište na fotokluby@seznam.czFotoklub Plzeň » Listopadová schůze 2018

Vloženo: před 4 dny

[Link]

Fotoklub Svitavy » Podařilo se, máme první místo…

Vloženo: před 19 dny

[Link]

Fotoklub Plzeň » Říjnová schůze

Vloženo: před 3 týdny

[Link]

Fotoklub Plzeň » Bolevák Fotosraz 2018 – report

Vloženo: před 3 měsíci

[Link]

Fotoklub Plzeň » Sousedský jarmark v Bolevci

Vloženo: před 3 měsíci

[Link]

Fotoklub Plzeň » Schůzka neschůzka

Vloženo: před 4 měsíci

[Link]

dFklub – clanky » Zdenìk Jantaè : Jak na profi tisk na horších monitorech

Vloženo: před 5 měsíci

(1 komentar) Dosáhnout správného zobrazení barev fotografie na monitoru pøi její úpravì, pøevodu barev do profilu tiskárny a výsledného profi tisku je na kvalitním monitoru … [Link]

dFklub – clanky » Marek Vodòanský : Mobilní záblesková sada Menik 500Ws

Vloženo: před 5 měsíci

(1 komentar) Už to jsou dva roky, co fotím s Menikama, ale jedna vìc mi od nich poøád chybìla – nìco mobilního do terénu. Zkoušel jsem všechno možné – od rùzných mìnièù v ko… [Link]

dFklub – clanky » Martin Hlaváè : Jak fotit portréty

Vloženo: před 5 měsíci

(8 komentaru) Zde Vám nabízím soupis mých dosavadních zkušeností s focením portrétu. Neberte ho jako dogma, ale pokud chcete, všechno aspoò jednou zkuste. Mùžete se pak dát v… [Link]

dFklub – clanky » -vlk- : Jak na fotky do fotolabu

Vloženo: před 5 měsíci

(5 komentaru) Obecné povídání, které by mìlo platit snad všude v civilizovaných minilabech. Za podmínky fotografických velkokolbenek neruèíme. S digitálním minilabistou s… [Link]

dFklub – clanky » dalias qelhma : Ostrava – Pachu mìsta

Vloženo: před 5 měsíci

(zadny komentar) Byly to tance myšlenek po ledových pláních, potulky ovcí z otazníkù v temnotì prázdného cosi, vyèerpávající opilecké, zelené víly v objetí s vyplazenými jazyky … [Link]

dFklub – clanky » Martin Hlaváè : Photoshop – výbìry, masky a montហ(Zoner Press, první vydání)

Vloženo: před 5 měsíci

(1 komentar) Kniha je zaøazena v sekci „grafika a digitální fotografie“. Zabývá se úpravou fotografií a grafických souborù obecnì pomocí Editaèního programu Photoshop. Hl… [Link]

dFklub – clanky » Miroslav Waidinger (waidy) : Nápovìda dFklubu

Vloženo: před 5 měsíci

(zadny komentar) Návod jak se orientovat v jednotlivých èástech dFklubu, zejména pro nové a zaèínající uživatele. [Link]

dFklub – clanky » Miroslav Waidinger (waidy) : Jak bodovat fotografie

Vloženo: před 5 měsíci

(4 komentare) Praxe na tomto serveru ukázala, že se celá øada hodnotitelù fotografií bojí zapsat známku podle svého opravdového pøesvìdèení, a už kvùli obavám z "odplat… [Link]

dFklub – clanky » dalias qelhma : Hvìzdy! (Nokturna 2008)

Vloženo: před 5 měsíci

(1 komentar) Každý muž a každá žena je hvězda. (Liber Legis) [Link]

dFklub – clanky » Martin Hlaváè : Ple & fotografie (Zoner Press, první vydání, 2007)

Vloženo: před 5 měsíci

(zadny komentar) Vydavatelství Zoner tuto knihu zaøadilo do sekce knih „pro grafiky a fotografy“ jako další titul s pøídomkem „Nauète se“. Vydavatelství takto oznaèuje knihy, k… [Link]

dFklub – clanky » Martin Hlaváè : Akt – nauète se fotografovat kreativnì (Zoner Press, první vydání, 2007)

Vloženo: před 5 měsíci

(zadny komentar) Tato kniha je novým èlenem sekce knih "pro grafiky a fotografy", svou filozofií se øadí mezi tituly s pøídomky "Nauète se". Vydavatelství ta… [Link]

dFklub – clanky » Ivana Klementová a Pavel Mináø : Sraz DFK 2007 + Ètvero roèních období – podzim

Vloženo: před 5 měsíci

(2 komentare) Jak asi vìtšina z vás èetla na fórech, i letos poøádáme výroèní sraz dF klubu. Na následujících øádcích najdete kompletní informace. [Link]

dFklub – clanky » Martin Hlaváè : Portrétní fotografie – 100 rad a tipù (Daniel Lezano a Bjorn Thomassen, Zoner Press, první vydání, 2007)

Vloženo: před 5 měsíci

(zadny komentar) Co dostanete do ruky? Knihu vìnovanou portrétní fotografii, pøesnìji technikám vzniku portrétù, na kvalitním papíru a s výbornými fotografiemi. [Link]

dFklub – clanky » Jiøí Follauf : Jak vytvoøit vlastní stopu štìtce v Photoshopu

Vloženo: před 5 měsíci

(7 komentaru) Základem je mít vhodný obrázek. Pokud chcete mít výslednou stopu štìtce pøipomínající praskliny, špínu, odøeniny a tak podobnì, je nejvhodnìjší vyfotit nìjaký z… [Link]

dFklub – clanky » Filip Svoboda : Focení plesu

Vloženo: před 5 měsíci

(3 komentare) V následujících øádcích napí¹u naprosto pro základní rady (s nejvìt¹í pravdìpodobností Vás takové jednoduché vìci urazí), které jsem vypozoroval na mém prvním f… [Link]

dFklub – clanky » dalias qelhma : Nokturna 2

Vloženo: před 5 měsíci

(1 komentar) Ticho a tma, jen démon vlastního já. Pohyb levou rukou, po pár centimetrech dotek nehoblovaného prkna, totéž vpravo. Rok tichosti myšlenek jen obèas narušilo za… [Link]

dFklub – clanky » dalias qelhma : Ostrava – Nokturna

Vloženo: před 5 měsíci

(4 komentare) ….a když rok mlèení se následnému poddává, zeblit sebe-pøekonáním, myšlenka o Knihu Chaosu 7! zavadí, zbìžným prolistováním pohled nakrmen. Poté ukazovák osmi… [Link]

dFklub – clanky » Ivana Klementová a Pavel Mináø : Tip na fotovýlet 4. – Hrad Lukov

Vloženo: před 5 měsíci

(10 komentaru) Stejnì jako poslednì se vydáme na dvoudenní výlet do okolí Zlína. Tentokrát navštívíme hrad Lukov, obce Hvozdná (nocleh) a Slušovice. Nᚠvýlet zakonèíme ve … [Link]

dFklub – clanky » Ivana Klementová a Pavel Mináø : Tip na fotovýlet 3. – Hostýnské vrchy

Vloženo: před 5 měsíci

(8 komentaru) Když letos v zimì sestry Zapletalovy poøádaly pro DFK "fotovýlet" z Hostýna na Rusavu, rozhodli jsme se, že se urèitì ještì vrátíme, až nebude sn… [Link]

Na této stránce jsou novinky ze stránek klubů, které podporují RSS kanály. Pokud takové stránky také máte a ještě zde nejste, tak mi napište.

Archiv novinek

18 Oct 2018   03 Oct 2018   29 Sep 2018  
Vytvořeno pomocí pluginu RSS Aggregator
Toplink - katalog odkazů

Výměna odkazů: Fotografové, Lastminute zájezdy